Voor alle duidelijkheid wijst DSIGM creatieve vormgeving ten aanzien van de website www.dsigm.nl en/of www.creatievevormgeving.nl en/of www.carsigns.nl u op het volgende:

De website's en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van DSIGM creatieve vormgeving. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DSIGM creatieve vormgeving. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door DSIGM creatieve vormgeving met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. DSIGM creatieve vormgeving behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel DSIGM creatieve vormgeving alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is DSIGM creatieve vormgeving niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van DSIGM creatieve vormgeving, welke geen eigendom zijn van DSIGM creatieve vormgeving, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van DSIGM creatieve vormgeving. Hoewel DSIGM creatieve vormgeving uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door DSIGM creatieve vormgeving worden onderhouden wordt afgewezen.

DSIGM creatieve vormgeving sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

©|disclaimer